Cookiebeleid

Privacy

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. Immago Vastgoed verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien een bezoeker van onze website na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens of de uitoefening van zijn of haar rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

IMMAGO
Herkenrodebosstraat 24 A
3511 Hasselt
Email: info@immago.be

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Immago Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Goedkeuring

Het gebruik maken en bezoeken van onze website houdt de aanvaarding in dat bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld worden en verwerkt in overeenstemming met de hierna bepaalde doeleinden.

Informatieverzameling: uitsluitend voor gebruik door Immago Vastgoed

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Immago Vastgoed zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Immago Vastgoed verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te behouden en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Immago Vastgoed de volgende persoonsgegevens van de website-bezoekers vragen, verwerken en bewaren:
- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
- alle andere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit).

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u zoals verder bepaald.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens wordt verwerkt op grond van toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website of op basis van een contractuele relatie van zodra onze diensten of producten worden aangekocht.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Immago Vastgoed worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

E-mail nieuwsbrief

Bezoekers kunnen zich via deze website op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Dit vraagt altijd om een bewuste actie van de bezoeker: als wij een e-mailadres bijvoorbeeld via een van onze online formulieren verkrijgen, zullen wij dit niet automatisch op de verzendlijst van onze e-mail nieuwsbrief plaatsen tenzij de bezoeker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Als een bezoeker zich wel heeft aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijderen, bezwaar en gegevensoverdracht

Overeenkomst de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verder kan u zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens binnen de beperkingen van de wetgeving. Bovendien heeft u het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

Concreet heeft u dus recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of het eisen van een beperking van de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Ieder verzoek daartoe dient te worden gericht aan de contactgegevens die bovenaan dit privacybeleid werden meegedeeld en dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd zonder daarvoor een motivering te moeten overmaken.

Bewaartermijn gegevens

De door Immago Vastgoed verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, bewaard.

In ieder geval worden de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar bewaard, tenzij hetzij een wettelijke of decretale bepaling een langere termijn oplegt, hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Immago Vastgoed een langere bewaartermijn rechtvaardigt.

Cookies

Het bezoeken van de website van Immago Vastgoed kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen en optimaliseren het bezoek aan onze website.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

Cookies gerelateerd aan websitestatistieken

Immago Vastgoed gebruikt verschillende programma’s, waaronder Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken.

Cookies van derde partijen

Op onze website ziet u desgevallend ook buttons waarmee bezoekers pagina’s kunnen delen via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. De werking daarvan wordt bepaald door scripts van deze sociale netwerken. Ook hiervoor worden cookies toegepast, afkomstig van de sociale netwerken in kwestie. In de privacy-verklaringen van die sociale netwerken kunt u nalezen wat deze cookies doen.

Overige cookies

Het is mogelijk dat wij op onze website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepassen. In alle gevallen zullen die cookies erop gericht zijn uw bezoek aan c.q. het gebruik van onze website te optimaliseren.

Goed om te weten...

Immago Vastgoed is geen “big brother”, net zo min als miljarden andere websites – waarschijnlijk ook die van uw eigen organisatie – die cookies toepassen op hun website. Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat Immago Vastgoed cookies toepast op haar website.

Wilt u geen cookies?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Ingeval van bijkomende informatie of het indienen van een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot:
- Immago Vastgoed
- Herkenrodebosstraat 24 A
- 3511 Hasselt
- Email: info@immago.be
de Gegevensbeschermingsautoriteit gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via www.privacycommission.be.

Wijziging privacybeleid

Immago Vastgoed kan haar privacybeleid wijzigen. Van deze wijzigingen zal steeds een aankondiging gebeuren via de website. De laatste wijziging gebeurde op 3 augustus 2020. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen en kunnen middels schriftelijk en gemotiveerd verzoek geraadpleegd worden.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent dit privacybeleid, behoudens wanneer hierop een dwingende wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Tel +32(0)11 22 51 38